Verkiezingsprogramma PAK Rozendaal

PAK de toekomst!

Waar werken we de komende vier jaar aan? 

Onze waarden:
• we zijn transparant
• we zijn consistent
• we zijn integer
• we hebben een open mind

Onze thema’s:
• we doen het SAMEN
• we houden het GROEN
• we gaan voor DUURZAAM

Wat willen we de komende vier jaar bereiken? 

Lees onze wensen over samen, groen en duurzaamheid

PAK de toekomst samen

Wat zijn onze ambities bij ‘samen’?

Rozendaal zelfstandig en financieel gezond

PAK is voor een zelfstandig Rozendaal. Niet als doel op zich, maar als middel om de goede voorzieningen te houden die we nu hebben. We denken dat Rozendaal een voorbeeld is van hoe het ook kan: kleinschalig, krachtig en met korte lijnen tussen inwoners en gemeente. Een gemeente waar we zelf beslissen waaraan we ons geld besteden en hoe we ons dorp inrichten. Een gemeente met een eigen gezicht en identiteit. Het PAK vindt het daarbij van groot belang dat de klantvriendelijkheid en menselijke maat (de ‘ziel’ van de gemeente Rozendaal) zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Dit geldt voor de persoonlijke dienstverlening en voor de digitale dienstverlening naar haar inwoners. Waar nodig dient daarvoor geïnvesteerd te worden in de organisatie. We hechten veel belang aan de langere termijn. We blijven vasthouden aan een solide financieel beheer zodat de financiële positie van de gemeente goed blijft.

Verbindende gemeente

 • Het coronavirus heeft ons allen geconfronteerd met het belang van samen. De coronacrisis vraagt om solidariteit met elkaar: samen te zorgen voor elkaar en voor de aarde die we met elkaar delen en die we beter achter willen laten voor de generaties na ons.
 • We blijven ons inzetten voor oudere inwoners zodat die zo lang mogelijk in Rozendaal kunnen blijven wonen. Ze kunnen daarvoor gebruik maken van opgeleide vrijwilligers die verbonden zijn aan het project Vitaal en Veilig Thuis;
 • We blijven ons inzetten voor goed toegankelijke zorg voor iedereen en continuering van ondersteuning van mantelzorgers;
 • De jongerenraad en kinderburgemeester zijn waardevol om met de jonge inwoners van Rozendaal in contact te blijven;
 • Om ‘samen’ op te kunnen trekken is er aandacht nodig voor taal. Steeds vaker groeien laaggeletterde kinderen op tot laaggeletterde volwassenen. Ook in Rozendaal is het nodig om aandacht te hebben voor begrijpend lezen;
 • Bij de op te stellen woonvisie voor Rozendaal vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor een duurzame woon- en leefomgeving en voor wonen met zorg.
 • Voortzetting van de ‘buurt-aan-tafel-gesprekken’ en zoals in de coronaperiode, ‘samen oplopen’ met inwoners;
 • ‘Samen’ is ook bijdragen aan voorzieningen in de regio waar we gebruik van maken.

Veiligheid

 • Veilige wijken zijn erg belangrijk in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Dit geldt zeker voor gezinnen met kinderen en ouderen. Veiligheid is niet alleen een zaak van politie en gemeente: scholen, welzijn en bewoners hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Het moet eenvoudiger worden om – ook digitaal- onveilige situaties te melden. Handhaving van de snelheid door de politie blijft belangrijk bij structurele meldingen van overlast door bewoners;
 • We ondersteunen bewonersinitiatieven die de leefbaarheid versterken. Ook kiest het PAK voor het faciliteren van bewonersinitiatieven die hun straat willen verbeteren of veilig maken. Dat kunnen bijvoorbeeld campagnes zijn in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland of inbraakpreventie.

PAK de groene toekomst

Wat zijn onze groene ambities?

Rozendaal is in vele opzichten een bijzondere en groene gemeente. We willen de gemeente duurzaam groen maken.

 • We toetsen onze inkoop op duurzaam en groen. We gaan alleen contracten aan met bedrijven die onze ideeën over maatschappelijk ondernemen onderschrijven;
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze bomen. Als in de openbare ruimte bomen moeten worden gekapt, wordt bij herbeplanting gebruik gemaakt van inheemse en toekomstbestendige bomen. De laanbeplanting (denk aan de beukenlanen) moet worden behouden. Bij particuliere grondeigenaren stimuleren we herplant van bomen;
 • We houden aandacht voor de Veluwezoom. Er zijn ambitieuze plannen om de Veluwe als natuurgebied en recreatiegebied te versterken en PAK wil dat Rozendaal actief bij deze ontwikkelingen betrokken blijft;
 • We gaan – waar mogelijk samen met de inwoners -kijken naar alle aanpassingen en uitbreidingen van het openbare groen. Doel is om te bekijken waar en hoe we de biodiversiteit kunnen vergroten. Het inrichten en onderhoud hiervan doen we zo veel mogelijk samen met onze inwoners;
 • We gaan door met het vervangen van asfalt door straatklinkers;
 • We stimuleren onze inwoners om aandacht te hebben voor biodiversiteit en waterbeheer bij de inrichting van hun tuin;
 • We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen ook geen biologische tenzij alternatieven ontbreken.
 • Bij het maken van een omgevingsvisie staan wij voor het behoud van open, groene ruimten als Leermolensenk en de Del 2;
 • We willen een voorbeeldtuin aanleggen, zodat we onze inwoners kunnen uitleggen hoe ze zelf de biodiversiteit kunnen bevorderen;
 • Wij bevorderen het toepassen van sedumdaken door het geven van informatie hoe dit aan te pakken;
 • Wij blijven samenwerken met de werkgroep ‘duurzaamheid’ voor het behalen van onze groene en duurzame ambities.

PAK de duurzame toekomst

Wat zijn onze duurzame ambities?

Voor de aankomende periode blijft duurzaamheid een belangrijk speerpunt van het PAK, met onze ambitie om Rozendaal op termijn klimaatneutraal te maken.

 • We gaan samen met inwoners onderzoeken wat de beste stappen voor Rozendaal zijn om woningen van het aardgas af te sluiten. Wat zijn geschikte alternatieven voor het energieverbruik van de woningen in ons dorp en wanneer gaan we dan over? Voor 2030 worden er in Rozendaal geen wijken verplicht afgekoppeld van het aardgas. Er is al veel kennis en ideeën uitgewisseld in gesprekken met bewoners over dit thema. We vinden het heel belangrijk dat inwoners betrokken blijven;
 • Voor iedereen moet het betaalbaar zijn om van het aardgas af te komen. De woonlasten mogen daardoor niet hoger worden dan ze nu zijn. Daar staat het PAK voor;
 • We ondersteunen bewonersinitiatieven voor het aardgasvrij maken van hun wijk;
 • We zorgen voor nieuwe subsidie en financieringsinitiatieven voor maatregelen die direct het aardgasverbruik terugbrengen;
 • We zetten in op maatregelen die direct het aardgasgebruik terugbrengen. Uit een enquête van de werkgroep ‘duurzaam Rozendaal’ blijkt dat een groot deel van de huizen in Rozendaal oud dubbelglas heeft dat aan het einde van de technische levensduur is. Met vervanging hiervan door modern HR+++ glas is het warmteverlies met 66% terug te brengen. Ook de overstap van koken op gas naar koken op inductie is een maatregel die direct effect heeft op en koken wordt dan zelfs goedkoper;
 • We voegen ventilatie van woningen als onderdeel toe aan het isoleren en verduurzamen van woningen. Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners;
 • We willen het huidige aardgasnet in onze gemeente in stand houden om de optie voor het verwarmen op waterstof naar de toekomst toe open te houden;
 • Nieuwe huizen of huizen die van de grond af worden herbouwd krijgen geen gasaansluiting meer;
 • We realiseren een openbare laadinfrastructuur zodat bewoners die geen eigen oprit hebben dichtbij huis de auto kunnen opladen;
 • We vervangen bestaande lantaarnpalen door lantaarnpalen met dimbare LED-verlichting, waar mogelijk in combinatie met laadpunten voor elektrische auto’s;
 • We ondersteunen de komst van een emissieloze deelauto in Rozendaal. Steeds meer mensen vragen zich af of zijn/haar gezin nog wel meerdere auto’s nodig heeft. We willen actief in gesprek gaan met aanbieders van deelauto’s;
 • Hout stoken kan overlast bij andere inwoners geven. De hoeveelheid uitstoot en of er overlast is, hangt sterk af van het type kachel, het rookkanaal en het stookgedrag. Het PAK wil de aandacht blijven vestigen op het goed stoken van houtkachels. Ook moet de gemeente de luchtkwaliteit in Rozendaal blijven monitoren en -waar mogelijk- verbeteren;
 • De busverbindingen met Rozendaal nemen steeds meer af. Wij vinden openbaar vervoer belangrijk voor onze inwoners en willen dit stimuleren.