Wat heeft het PAK  gerealiseerd?

Samen met coalitiegenoot Rosendael ‘74 zijn we trots op de volgende resultaten:

DUURZAAM Rozendaal

Hulp bij verduurzamen woning

Inwoners van Rozendaal zijn erg actief met het verduurzamen van hun woning. De gemeente stimuleert dit:

  • door alle huiseigenaren een subsidie aan te bieden van maximaal €1000 voor duurzame maatregelen aan woningen;
  • door invoering van een lening voor toekomstbestendig wonen;
  • door plaatsing van zonnepanelen op monumenten toe te staan (in voorbereiding);
  • door voorlichting te geven hoe woningen verduurzaamd kunnen worden: de energiecoach, een pop-up expositie in de Torckschool, de website www.duurzaamrozendaal.nl en een huis-aan-huis folder over verduurzaming van huizen zijn hier voorbeelden van;
  • door een collectieve inkoopactie voor isolatiemateriaal, glas en zonnepanelen.

Energieneutrale woningen op Steenhoek

Op de locatie van de oude dorpsschool is ruimte gekomen voor woningbouw. Op voorstel van het PAK heeft de gemeenteraad besloten tot de bouw van energieneutrale woningen. Een projectontwikkelaar is bezig met de voorbereidingen van de bouw.

Klinkers in plaats van asfalt

Klinkers zijn op lange termijn duurzamer dan asfalt. Op het moment dat straten groot onderhoud nodig hebben, kiezen we op de meeste wegen in de bebouwde kom voor klinkers als bestrating.

Houtstoken

Op initiatief van de gemeente is een informatieavond over het goed stoken van en houtkachels en open haarden georganiseerd. Door goed stoken kunnen (gezondheids)klachten bij omwonenden voorkomen worden.

Wateroverlast

Op verschillende plekken in het dorp zijn voorzieningen aangelegd om overtollig regenwater op te vangen, zodat het regenwater niet via het riool hoeft te worden afgevoerd. Deze maatregelen helpen om verdroging tegen te gaan.

GROEN Rozendaal

Openbaar groen

Bij het beheer van het openbaar groen wordt meer rekening gehouden met de biodiversiteit. De bermen worden minder vaak gemaaid en in de houtwallen wordt meer rekening gehouden met de natuur. Er zijn ook extra nestkasten geplaatst, onder meer voor een natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Onkruidbestrijding op verhardingen wordt in 2021 geïntensiveerd door te vegen, te borstelen en te branden.

Groene educatietuin

Naast de nieuwe basisschool, die zeer duurzaam is ontworpen (energielabel A++++), is een groene educatietuin gebouwd. De tuin maakt onderdeel uit van het plan dat gezamenlijk door ouders, docenten, omwonenden en de gemeente tot stand is gekomen.

Wandelpadennetwerk

Op de Veluwe wordt een wandelpadennetwerk aangelegd (vergelijkbaar met fietsknooppunten). Rozendaal betaalt hieraan mee, zodat dit netwerk ook door de natuurgebieden van Rozendaal loopt.

Afval als grondstoffen

De hoeveelheid restafval per inwoner is in Rozendaal relatief hoog. We willen dit restafval terugdringen en horen graag uw ideeën daarover.

SAMEN in Rozendaal

Buurt aan tafel

De gemeente is in gesprek gegaan met alle buurten in Rozendaal met als doel om beter zicht te krijgen op de wensen van de bewoners. Vanwege het succes daarvan worden deze buurtgesprekken eind tweede helft van 2021 herhaald.

Verzekerd van goede zorg

Voor WMO en jeugdhulp maken inwoners van Rozendaal gebruik van zorgaanbieders die door de gemeente zijn gecontracteerd. Samen met de gemeente Rheden, maar ook met andere gemeenten in de regio Arnhem, is een nieuw inkoopbeleid ontwikkeld. Hierdoor blijven inwoners van Rozendaal verzekerd van passende zorg. Ook is afgesproken dat zorggelden alleen nog naar zorgaanbieders gaan die kwalitatief goede zorg kunnen garanderen.

Doelgroepenbad

In Velp is het nieuwe zwembad Biljoenbad gebouwd. Onderdeel daarvan is het zogenoemde doelgroepenbad, een zwembad met extra warm water (32 graden Celcius) en daarmee geschikt voor peuters, ouderen, revaliderenden en cliënten van fysiotherapeuten. Rozendaal draagt financieel bij aan dit bad.

Temperen snelheid verkeer

Een matrixbord rouleert op verschillende locaties in Rozendaal om automobilisten te attenderen op hun rijsnelheid. Ook wordt onderzocht of op de Kerklaan structurele snelheidsbeperkende maatregelen mogelijk zijn.

Ouder worden in Rozendaal

Om oudere inwoners (65+) de mogelijkheid te geven langer in Rozendaal te blijven wonen, is het project ‘Mijn Huis Mijn Toekomst’ opgestart. Met hulp van ouderenadviseurs is geïnventariseerd of (vaak kleine) aanpassingen voldoende zijn om langer in de eigen woning te blijven wonen. De gemeente droeg in 2019 en in 2020 financieel bij aan het realiseren van deze adviezen.

Glasvezel

De gemeente heeft het bedrijf Glasvezel Buitenaf toestemming gegeven om glasvezel aan te leggen. Hierdoor zijn inwoners verzekerd van een snelle internetverbinding.

Denk mee met het PAK!
Wij bereiden de raadsvergaderingen voor in onze werkgroep, een groep betrokken PAK-leden met een bonte politieke voorkeur (van links tot rechts!). Die brede blik komt samen in onze keuzes voor verbinden, verbeteren en elkaar vertrouwen.
Spreken onze speerpunten groen, samen en duurzaam je aan en wil je kijken of het PAK bij je past? Dan nodigen we je van harte uit om eens onze werkgroepvergadering bij te wonen. Neem contact op met onze voorzitter Marijke Pruijs via:

bestuurpak@gmail.com