Voorzitter,

De laatste algemene beschouwingen voor de gemeentelijke verkiezingen in maart 2022.

Bij aanvang van deze termijn konden wij niet vermoeden dat we door het Coronavirus zo op de proef zijn en worden gesteld. De impact van het virus is groot en mogelijk zien we alleen het topje van de ijsberg.

Sociaal, mentaal en economisch heeft het virus grote gevolgen teweeg gebracht. Daarom ook speciale dank voor ons college dat creatief is gebleken in het realiseren van de doelen die we samen gesteld hebben en met ons en onze inwoners “samen oploopt.”

En wat een heerlijk gevoel is het om weer live bij elkaar te kunnen zijn op ons mooie gemeentehuis. Hoewel de digitale faciliteiten in onze gemeente door covid versneld zijn ingevoerd en het daarmee prima is geregeld, gaat er toch niets boven het gezamenlijk fysiek overleggen, de verschillende voorstellen bespreken, onderwerpen verdiepen en de onderlinge verbinding behouden. Wat dat betreft dus goed om onze coalitiepartner R’74, de BGR en het college weer zo te kunnen treffen.

Het Coronavirus heeft ons geconfronteerd met een belangrijke waarde: “Samen”

Een waarde die het PAK hoog in het vaandel heeft staan. Als we niet in gezamenlijkheid zorgzaam zijn voor elkaar en voor de aarde dan gaan wij, maar vooral ook onze kinderen en onze kleinkinderen een hoge prijs betalen. We roepen dan ook een ieder op om zijn of haar steentje bij te dragen om de mooie wereld waar wij wonen te behouden voor de toekomst. Door niet alleen oog te hebben op korte termijn resultaten maar deze altijd in samenhang te zien met lange termijn effecten op onze samenleving en planeet. Het coalitieakkoord hebben wij dan ook niet voor niets opgezet aan de kapstok van de duurzame doelen van de Verenigde Naties en wij willen het college vragen deze doelen ook als kapstok te gebruiken voor onze meerjaren begroting zodat we met elkaar de balans tussen nu en de duurzame toekomst van onze gemeente en haar inwoners kunnen bewaken en bijsturen.

Als we spreken over duurzaam dan springt natuurlijk directe de grote opgave van de energietransitie, de warmtetransitie en de uitdagingen op klimaatadaptatie in het oog.

De RES 1.0 is ingediend, een eerste plankaart voor duurzame energie in onze regio. In Rozendaal hebben we hier als Raad en college al belangrijke en grote stappen gezet met de uitvoeringsagenda energietransitie en alle instrumenten die er bij horen zoals de goed benutte subsidie, collectieve inkoop actie en inwoners die actief zijn via de werkgroep Duurzaam waaronder de energiecoach.

Complimenten voor onze gemeente, en in het bijzonder onze wethouder de heer Logeman die zich ingezet heeft voor het behaalde resultaat. Bij doelen stellen is meten ook belangrijk om te kunnen bijsturen. We kunnen op de website van de gemeente uitgebreide en actuele informatie vinden. Wat wij nog wel missen is het daadwerkelijk meten van de realisatie van onze doelen 1,5% besparen op het energieverbruik en jaarlijks 2% aan duurzame energieopwekking toevoegen. Wij begrijpen dat dit data vergt die u niet zomaar kunt gebruiken maar roepen wederom op hier invulling te geven aan een dashboard dat laat zien hoe ver we zijn met de doelen van onze uitvoeringsagenda.

We zien ook dat er aandacht is voor biodiversiteit. De nestkastjes, takkenrillen, het laten staan van de stammen bij bomenkap en een bloeiende rietorchis in het perk bij het gemeentehuis zijn voorbeelden van een duurzame werkwijze in het groenbeheer van onze gemeente. Het zal u niet verbazen dat het PAK groot voorstander is van het doorzetten van dit actieve biodiversiteit beleid in de meerjarenplannen.

Jong geleerd, is oud gedaan; wat een prachtig initiatief dat Rozendaal nu een kindertuin rijker is. En zoals wij allemaal al aan het begin van deze vergadering hebben meegemaakt zijn wij erg blij met het aanstellen van een nieuwe kinderburgemeester. Wij wensen Alena (Martens) heel veel plezier toe in deze leuke rol en wat fijn dat de jeugd zo enthousiast is om hier aan mee te doen.

In de buurtappgroepen wordt duidelijk dat we naar elkaar omzien. Het is mooi dat we dat dichtbij doen. Een goede buur is immers beter dan een verre vriend. We weten dat het college de buurt aan tafelgesprekken wil gaan vervolgen. En dat is dan ook een mooie gelegenheid om als bewoner mee te denken over wat je als bewoner voor de gemeente zou kunnen doen, een gemeente is immers pas een gemeenschap als haar inwoners hier actief invulling geven. Veel inwoners zijn al als vrijwilliger actief op velerlei gebied, en dat heeft onze grote waardering.

Het is daarbij echter onvermijdelijk dat we professionele ondersteuning nodig hebben. Sinds begin dit jaar is het aanbod van zorg laagdrempelig en dichtbij vormgegeven door Incluzio. We volgen graag de veelbelovende initiatieven van deze zorgaanbieder. Landelijk is duidelijk dat, met name de jeugdzorg, meer financiering vraagt dan beschikbaar was. Recent is er uitspraak gedaan dat gemeenten er meer budget bij krijgen. De zorg om de zorg is daarmee niet over. De druk op de medewerkers in het ambtelijk apparaat zal daarmee onverminderd hoog blijven en het doet ons goed te zien dat het college hier oog voor heeft in haar organisatieontwikkeling.

Dat brengt ons bij het ambtelijk apparaat, de mensen die elke dag het gezicht van onze gemeente zijn en een belangrijke schakel zijn in het naar onze inwoners vormgeven van de waarde van een eigen zelfstandige gemeente. Wij hebben grote waardering voor hun inzet en hun verantwoordelijkheidsgevoel bij het in goede banen leiden van alle gemeentelijke taken met het belang van onze inwoners voorop. Zeker in het afgelopen jaar waarin zij zich onder bijzondere omstandigheden, onverminderd hebben ingezet voor onze mooie gemeente.

Met een continue stroom aan veranderingen die van het rijk op ons afkomt zal het voor het college een uitdaging zijn het werk met ons ambtelijk apparaat zo te organiseren dat de kracht van klein behouden blijft. Kortom slimheid in organisatie in combinatie met professionaliteit van onze ambtenaren die leidt tot een effectieve gemeente, gefocust op het brengen van duurzame waarden aan onze inwoners.

Voorzitter, als PAK kunnen wij ons vinden wij in de gekozen behoudende begrotingsinsteek gezien het overgangsjaar 2022. Het fijn om te zien, dat wij als gemeente daarbij voor de komende jaren een positief financieel resultaat tonen wat ruimte schept voor toekomstige invulling van nieuwe beleidsinitiatieven. Ook is er ruimte om additionele structurele kosten, waar indicaties voor zijn maar die gezien de onzekerheid nog niet verwerkt zijn in de kadernota, op te vangen zonder direct onze algemene reserve te moeten aanspreken..

Voorzitter een bijzonder jaar waarin we ondanks de fysieke afstand toch een goede en fijne samenwerking met onze coalitiegenoot R’74 hebben kunnen vasthouden. Ook waarderen wij de wijze waarop we als coalitie samen met de BGR en het college in goede discussie invulling hebben kunnen geven aan de ontwikkelingen, niet in de laatste plaats aan de uitdagingen die vanuit de regionale samenwerkingen op ons af komen.

Dank u wel, namens de fractie van het PAK.

Wilfred Jansen

Tineke van der Pas

Wouter van den Akker

Rik Boers