Voorzitter,

De algemene beschouwingen geven altijd een mooie gelegenheid om terug te kijken. Naar de prettige samenwerking met onze coalitiepartner R’74, het enthousiasme door het college van burgemeester en wethouders en natuurlijk ook de inbreng en ideeën vanuit de oppositie. Na 2 jaar zien wij dat al veel van de speerpunten uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd of in uitvoering. Onze complimenten daarvoor.

Maar de algemene beschouwingen zijn natuurlijk ook vooral een blik vooruit. En die is toch wel anders dan gebruikelijk. Wat dat betreft staat de wereld op zijn kop. Er lagen en liggen nog steeds een aantal grote opgaves zoals het opstellen van de omgevingsvisie, energietransitie, afkoppelen van het gas, en de klimaatadaptatie. En dan komt er ook nog Corona bij.

Maar wat gezien kan worden als bedreigingen kan ook leiden tot iets goeds. Het dwingt ons veel harder na te denken of wij met zijn allen goed bezig zijn. Waar draait nu eigenlijk om? Als PAK zijn wij er van overtuigd, dat welvaart meer is dan materiële zaken, BNP en groei en veel meer de combinatie met milieu, duurzaamheid, biodiversiteit, sociale innovatie en dus aandacht voor de mens. Zonder welzijn geen welvaart! Als PAK zullen wij daar in de komende periode blijvend aandacht voor vragen.

PAK heeft zorg om de zorg. Actueel gaat het nu vooral om de impact van het Corona virus op de kwetsbare mensen in onze samenleving en de overbelasting van mensen die in de zorg werken. Het vraagt van ieder van ons om ons aan de richtlijnen te houden en op deze wijze bij te dragen aan het in toom houden van het virus.

Maar de zorg om de zorg  betreft ook de ontwikkeling van de kosten in het sociale domein. Er worden noodzakelijke initiatieven genomen om de kosten te beheersen, dat is onvermijdelijk.

Zo lang slimmer werken en organiseren betekent dat goede zorg beschikbaar blijft is er niets aan de hand. Als de kwaliteit van de zorg in het gedrang komt en/of niet beschikbaar vanwege het beperkte budget wordt het moeilijk. Hoe kunnen we daar zicht op houden? En indien nodig bijsturen?

Het PAK is blij met de uitwerking van de burgerparticipatie in de vorm van de Buurt aan Tafel gesprekken. Het voornemen om die gesprekken voort te zetten steunen we van harte.

Recent heeft tijdens de Burendag op 28 september de wijk Leermolensenk samen bloembollen geplant. Vorig jaar hebben ze samen het leempad langs de Enk voorzien van een nieuwe toplaag.

Samen iets doen werkt verbindend.

Onze suggestie is dat in de komende buurt aan tafel gesprekken per wijk wordt gevraagd of en hoe buren willen participeren in het aantrekkelijker maken van het groen. Naast het mooier maken van de buurt ook een gelegenheid elkaar nog wat beter te leren kennen.

Het PAK vraagt het college onze zorg te delen ten aanzien van het kappen van bomen in onze gemeente. In de afgelopen jaren zijn er veel meer bomen gekapt dat aangeplant. Wij zouden graag zien, dat als de gemeente, maar ook  bewoners bomen willen kappen er kritisch wordt gekeken naar de noodzaak en dat er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn deze kap te compenseren in bijvoorbeeld herplant.

Voor het PAK is het belangrijk dat we, te midden van de regio, een goede buur zijn. We zijn bevoorrecht omdat we in een groene omgeving wonen en ook een financieel gezonde gemeente zijn. We maken als inwoners dankbaar gebruik van vele voorzieningen in de regio.

We leveren daarom graag onze bijdrage aan de regio passend bij onze begrotingsruimte en aansluitend op onze prioriteiten in de opgaven die wij als gemeente hebben. Het goed verankeren van de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad is organisatorisch uitdagend voor de regionale samenwerking. We zijn op de goede weg en als PAK hebben we vertrouwen dat ook de laatste puntjes tot een goed einde gebracht worden

We willen ook onze complimenten geven over de daadkracht en resultaten die onze gemeente heeft bereikt op het gebied van duurzaamheid. Waar wij in vorige beschouwingen het college nog moesten vragen om ruimte te reserveren in de begroting zien we nu dat er een uitvoeringsagenda is die op stoom is en resultaten geboekt worden.

Hierbij willen we graag onze waardering voor de werkgroep Rozendaal Duurzaam uitlichten. Een werkgroep van onze inwoners die zich ieder vanuit hun overtuiging en interesse in een duurzame toekomst actief inzetten om onze gemeente duurzamer te maken. Zij ontplooiden al veel succesvolle initiatieven als de ZonneRoos, een pop-up expositie, de energie coach etc. en zijn hiermee een prachtig burgerinitiatief. Aan het college willen wij dan ook de boodschap mee geven deze werkgroep te blijven ondersteunen. Aan het college hebben wij ook nog de vraag een dashboard op de website te maken waarin zichtbaar is hoever we zijn met de doelstellingen van onze uitvoeringsagenda: van 2019 tot 2023 elk jaar 1,5 % besparing op het energieverbruik en elk jaar 2,0% toevoeging van duurzame energie opwekking. Dus in 2023 verbruiken we ca. 6% minder energie en hebben we ca. 8% meer duurzame energieopwekking gerealiseerd t.o.v. 2019.

Voorzitter,

Afsluitend wil ik namens het PAK natuurlijk ook onze ambtelijke medewerkers ontzettend bedanken voor hun inzet. In deze tijden de dienstverlening in stand houden is zeker geen sinecure.

Dank u wel, namens de fractie van het PAK.

Wilfred Jansen

Tineke van der Pas

Wouter van den Akker

Rik Boers