Voorzitter,

Voor ons ligt de laatste programmabegroting en meerjarenraming van dit college. Ik wil vanavond dan ook iets verder terugblikken dan alleen het afgelopen begrotingsjaar. We zijn bijna aan het einde van de eerste coalitieperiode van Rosendael’74 en PAK, een periode waar ik met tevredenheid en veel plezier op terug kijk. Veel punten uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd, ik wil er een paar uitlichten:
• De start van de bouw van de nieuwe, duurzame Dorpsschool;
• De probleemloze decentralisatie in het sociaal domein;
• Het verwelkomen van de eerste bewoners in de nieuwe woonwijk op de Del;
• We hebben twee gezinnen als statushouder in ons dorp een veilige plek kunnen geven;
• De serre van Rozendaal is een verbindende plek geworden, met name voor de oudere inwoners;
• Met de lokale jeugd is een mooi initiatief gestart dat gaat uitmonden in de eerste Rozendaalse jongerenraad en een jeugdburgemeester;
• En de Rozendaalse buitendag was, net als vorig jaar rond de Giro d’Italia, ook dit jaar weer een groot succes, een mooi festijn voor jong en oud.

Is dan alles rozengeur en maneschijn in Rozendaal? Nee, natuurlijk niet. Als PAK waren we erg bezorgd over de vele protestborden in de wijk tegen de komst van de nieuwe school op de Bremlaan. Het maakte voor ons als politieke partij duidelijk hoe lastig het besturen van zelfs een kleine gemeente als Rozendaal soms kan zijn. De afweging tussen algemeen belang en individueel belang, en daarbij de goede keuzes maken, is moeilijk. We waarderen de inspanningen van het college om met de omwonenden de dialoog aan te gaan en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor hun bezwaren, met name voor de verkeersafwikkeling. Helaas heeft dat niet voor alle betrokkenen tot een acceptabele uitkomst geleid en is de gang naar de Raad van State onvermijdelijk gebleken. De voorzieningenrechter heeft in april van dit jaar alle bezwaren tegen de bouw van de school ongegrond verklaard en ik reken erop dat het hoger beroep op 10 november a.s. dezelfde uitkomst zal hebben, zodat er eindelijk een einde komt aan dit langlopende traject.

De feestelijke start van de bouw op 9 oktober jl., met de vele enthousiaste leerlingen en leerkrachten, maakte het belang van een goede basisschool in Rozendaal weer duidelijk en gaf ook aan, dat het hoog tijd wordt voor de nieuwe school. Als PAK zijn we ervan overtuigd dat, als de mooie, duurzame school er eenmaal staat en in gebruik genomen is, deze een verrijking wordt voor het hele dorp, een school waar iedere  Rozendaler trots op kan zijn. Wij kijken er in ieder geval naar uit.  Waar we ook naar uitkijken is de toekomst van Rozendaal. Wij zijn als PAK voor een zelfstandig Rozendaal. Niet als doel op zichzelf, maar als middel om de goede voorzieningen te houden die we nu hebben. Wij denken dat Rozendaal in tijden van gemeentelijke herindelingen een voorbeeld kan zijn van hoe het ook kan: kleinschalig en krachtig. Een gemeente  waar de lijnen kort zijn en waar je geen afspraak hoeft te maken om je rijbewijs te verlengen. Een gemeente waar we zelf beslissen waar we ons geld aan besteden of hoe we ons dorp inrichten. Een gemeente met een eigen gezicht en identiteit. Een bijzondere gemeente waar we zuinig op moeten zijn.

Die zelfstandigheid is echter niet zo vanzelfsprekend als veel mensen misschien denken. Net als in iedere andere gemeente moeten ook hier inwoners bereid zijn om de gemeente te besturen en beslissingen te nemen. En net als iedere andere gemeente maakt Rozendaal gebruik van gemeenschappelijke regelingen en buurgemeentes. En net als in iedere andere gemeente moet de organisatie voldoende toegerust zijn op de uitdagingen die op een moderne gemeente afkomen. Wij zijn dan ook blij met het ontwikkeltraject dat naar aanleiding van het BMC-rapport inmiddels is gestart. In 2014 hebben wij als PAK al een oproep gedaan om de consequenties te onderzoeken van de decentralisaties in het sociaal domein voor de toekomstbestendigheid van de gemeente. Sindsdien zijn de uitdagingen voor de ambtelijke organisatie verder toegenomen en is de noodzaak om hierin te investeren alleen maar groter geworden. Zeker als Rozendaal een zelfstandige, moderne gemeente wil zijn en blijven: Rozendaal 2.0. Wij waren dan ook zeer teleurgesteld toen de BGR in de raadsvergadering van oktober jl., geen steun gaf aan het voorstel van het college voor dit ontwikkeltraject. Naar onze mening een slecht signaal waarmee de BGR de
zelfstandigheid van Rozendaal onnodig op het spel zet.


Voorzitter, dan wil ik nog terugkomen op twee punten die ik in mijn algemene beschouwingen van vorig jaar ook heb aangekaart. Allereerst een punt dat ons al jaren een doorn in het oog is: de snelheid op de Schelmseweg. Ieder jaar vraag ik u om erop toe te zien dat de provincie haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder neemt om de snelheid van 50 km/uur te handhaven. En ieder jaar belooft u om dat te doen en ik weet ook dat u dat doet. Het college heeft er bij de provincie met veel inspanning voor gezorgd dat er een verkeersveilige oversteek komt en dat is een goede verbetering. Maar het is niet voldoende. Er wordt structureel te hard gereden op een weg die dwars door ons dorp loopt en waar dagelijks veel schoolgaande kinderen fietsen en oversteken. En de provincie doet er te weinig aan om de situatie te verbeteren.

1. Als PAK vinden wij dat Rozendaal hier haar eigen verantwoordelijkheid in moet nemen en ik roep het college op om daar een creatieve invulling aan te geven.

Ten tweede duurzaamheid. Vorig jaar heb ik aan het college gevraagd om in kaart te brengen wat er nodig is om Rozendaal klimaatneutraal te maken. Als een lokale bijdrage aan de mondiale doelstellingen. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar de klimaatnota die in de volgende raadsvergadering op de agenda staat. Maar onze ambitie is hoog, als PAK vinden wij dat Rozendaal hierin echt een voorbeeld moet zijn. Wij hebben dan ook de afgelopen maanden het initiatief genomen om te starten met een werkgroep duurzaamheid. Inmiddels zijn er zes betrokken Rozendalers aan de slag gegaan om te kijken hoe een duurzaam Rozendaal kan worden gerealiseerd. Alhoewel we het initiatief hebben genomen, hebben we met de deelnemers afgesproken dat er geen formele binding is met het PAK. Niettemin zijn we blij dat deze inwoners voor dit doel de handen uit de mouwen willen steken en we zijn benieuwd naar hun resultaten.

Vooruitlopend op de Rozendaalse klimaatnota wil ik u namens het PAK alvast het volgende meegeven. In de energietransitie gaan het aankomende decennium belangrijke stappen gezet worden. Denk hierbij aan het al dan niet aansluiten of zelfs afsluiten van woningen op het gasnet, lokale inkoop en opwekking van energie, energieneutrale woningen, etc. Ook in Rozendaal zullen er keuzes gemaakt moeten worden, ik noem  een paar voorbeelden:
• willen we alleen zonnepanelen op daken of ook elders?
• kan er ergens een windmolen komen?
• willen we energieopslag per huis of op wijkniveau?
• wat wordt het uitgangspunt voor het gasnetwerk en waarom?

2. Als PAK stellen wij daarom voor om een lange termijnvisie en beleid voor de energietransitie van Rozendaal op te gaan stellen.

Voorzitter, dan wil ik nog kort ingaan op de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021. Wij willen het college en de betrokken ambtenaren complimenteren dat zij er ook aan het einde van de raadsperiode in zijn geslaagd een sluitende begroting te presenteren. Een eigen vermogen van 7,4 miljoen met een algemene reserve van vier miljoen, zoals de wethouder Financiën het noemt: een stevig fundament voor een volgende raadsperiode. Een mooi resultaat van de degelijke koers van het college en deze coalitie, waarmee Rozendaal één van de financieel meest solide gemeenten van Nederland blijft.

Ik wil het college en het ambtelijk apparaat bedanken voor de uitgebreide beantwoording van de vragen die wij in eerste termijn als PAK hebben gesteld. Het grootste deel van onze vragen is daarmee beantwoord, maar er is nog één punt waar wij graag aandacht voor willen vragen: Locatie Steenhoek.

Op pagina 38 van de programmabegroting staat dat op basis van de input van omwonenden en geïnteresseerde projectontwikkelaars de verdere invulling van het terrein zal worden vormgegeven. Als PAK stimuleren wij hierbij vooral de betrokkenheid van onze inwoners. Voor deze locatie vragen wij dan ook specifiek mogelijkheden te bekijken voor andere vormen van aanbesteding. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een vorm van Particulier Opdrachtgeverschap. Wij willen u bij de ontwikkeling van de Steenhoek ook wijzen op het regeerakkoord: het woningaanbod van een gemeente moet zijn toegesneden op doelgroepen als ouderen, alleenstaanden, statushouders, starters, gehandicapten en studenten. En een uitspraak van de rijksbouwmeester: we moeten bouwen voor de vergrijzende samenleving. Aanvullend daarop pleiten wij er als PAK er om ook rekening te houden met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zou de Steenhoek bijvoorbeeld een plek kunnen worden waar verschillende doelgroepen samenleven en elkaar behulpzaam zijn. In woningen die zo gebouwd zijn dat ze voor meerdere doelgroepen geschikt zijn.

3. Wij willen u vragen om bij de invulling van de locatie Steenhoek rekening te houden met de genoemde aspecten en op voorhand de doelstelling te hebben de woningen klimaatneutraal te realiseren.

Voorzitter, tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om onze coalitiepartner Rosendael’74 te bedanken voor de goede samenwerking: open, constructief en gebaseerd op onderling vertrouwen. Dat is niet vanzelfsprekend in de politiek. En natuurlijk wil ik ook de beide wethouders Van Gorkum en Logemann dankzeggen voor hun tomeloze inzet en toewijding. Beiden hebben er veel tijd in gestoken, veel meer dan je met een parttime wethouderschap zou mogen verwachten. Ook dat is niet vanzelfsprekend.

Dank u wel, namens de fractie van PAK Rozendaal.

Barend van der Plas

Chris Schmidt

Wilfred Jansen

Wouter van den Akker