Voorzitter,

Aan de hand van de programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 kijken we vanavond als Rozendaalse politiek vooruit, maar we blikken ook terug op het afgelopen jaar: Wat
ging er goed en wat ging er niet zo goed?

Als coalitiepartner zijn wij zeer verheugd dat het college er ook dit jaar weer in is geslaagd om een sluitende programmabegroting te presenteren met een klinkend positief resultaat over 2015. Complimenten daarvoor en dan met name aan wethouder Van Gorkum en alle betrokken ambtenaren. Als PAK staan we voor een duurzaam financieel beleid en het doet ons deugd dat ook 2016 een duidelijke voortzetting is van de gedegen koers van het college en deze coalitie. Zo zijn het afgelopen jaar de bestemmingsreserves weer op een voldoende en onderbouwd peil gebracht, iets waarvoor het PAK lang heeft gepleit, omdat het één van de basisvoorwaarden is voor een degelijke begroting. En ondanks de noodzakelijke inhaalslagen en alle structurele tegenvallers is het eigen vermogen van de gemeente de afgelopen 5 jaar gestegen met 1 miljoen euro. Rozendaal is één van de financieel meest solide gemeenten van Nederland. Tegen iedereen die daaraan twijfelt zeg ik: Kijk naar de cijfers.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen over de cijfers. Gemeentelijke financiën moeten natuurlijk op orde zijn, maar zijn uiteindelijk slechts een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. En ook op dat gebied is het afgelopen jaar een aantal mooie resultaten bereikt. Zo riepen wij als PAK het college bij de vorige Algemene Beschouwingen op om minimaal twee statushouders te huisvesten. Zoals u allen weet, wonen er inmiddels twee gezinnen in Rozendaal. Dat is ruim boven de ons opgelegde taakstelling en wij zijn dan ook erg blij dat we op Rozendaalse schaal ons steentje kunnen bijdragen aan het verlichten van een humanitaire ramp.

Dat sociale gezicht van Rozendaal is ook het afgelopen jaar weer versterkt, met dank aan wethouder Logemann en de verantwoordelijke ambtenaren. De decentralisaties in het sociaal domein worden bekwaam doorgevoerd en de regionale ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Ook wil ik nog de door de wethouder georganiseerde raadsinformatiebijeenkomsten noemen, waarin raads- en commissieleden en geïnteresseerde burgers zorgvuldig en frequent worden geïnformeerd over het sociaal domein. Transparante informatieverstrekking en de mogelijkheid tot contact is een basis voor de verbindende gemeente die het PAK nastreeft. Het laatste wapenfeit in het sociaal domein is de gemeenschappelijke regeling, die een goed vertrekpunt vormt voor verdere regionale samenwerking.

Verder zijn we blij dat aan onze oproep van vorig jaar om met Rozendaalse jongeren in gesprek te gaan, gevolg is gegeven. Het is voor alle partijen nog wennen, maar we zijn erg nieuwsgierig welke concrete plannen er voortkomen uit de door de jongeren gepresenteerde ideeën. Als die plannen goed onderbouwd zijn, zijn wij als PAK zeker bereid om de Rozendaalse jeugd daarin verder te ondersteunen en er ook budgettaire invulling aan te geven.

De aanbesteding van de nieuwe Dorpsschool heeft geleid tot een mooi en duurzaam resultaat. De welstandscommissie heeft, na een paar aanpassingen, positief geadviseerd en inmiddels ligt het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage. Ook is er met de provincie overeenstemming bereikt over een veilige oversteek over de Schelmseweg, de inspanningen van het college op dat gebied hebben hun vruchten afgeworpen. Een goed resultaat, maar wij zijn er nog niet gerust op dat de provincie zich al meer bewust is van haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder om de snelheid van 50 km/uur te handhaven. We herhalen dan ook onze oproep van vorig jaar om daar als college scherp op te blijven toezien.

Na de positieve uitspraak van de Raad van State begint de verkoop en bouw van woningen op de Del inmiddels een stijgende lijn te vertonen, waardoor een omstreden stukje Rozendaal eindelijk verder wordt ingevuld.

Als PAK vinden we een hoogwaardig internet belangrijk, niet alleen voor thuiswerkers maar ook voor de ontwikkeling van domoticasystemen die het energieverbruik minimaliseren en zorgfuncties die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Gelukkig zal de Del uitgerust worden met een glasvezelnetwerk voor een hoogwaardig internet. Minder gelukkig is dat er in telecomland geen concurrentie is in de bedrade netwerken en wij daarom in Rozendaal overgeleverd zijn aan de wil van KPN. Het college is er helaas niet in geslaagd om een uitrol van een glasvezelnetwerk door heel Rozendaal te bewerkstelligen bij deze partij. Gelukkig ligt er wel de toezegging dat het netwerk in Rozendaal opgewaardeerd wordt naar VDSL met een snelheid van 100Mbit hetgeen de meeste thuisapplicaties mogelijk maakt. Wij vragen het college om hier de vinger aan de pols te houden en bij nieuwe technologische ontwikkelingen actief te reageren, zodat Rozendaal niet achteraan in de rij staat.

Tot slot verheugt het ons dat een raadsbrede commissie constructief heeft samengewerkt om een nieuwe accountant voor de gemeente te vinden en dat de doorkomst van de Giro d’Italia in Rozendaal voor veel plezier en verbinding heeft gezorgd door de mooie toertochten en het afsluitende feest. Met nogmaals dank aan de organisatoren. 


Voorzitter, ik vind dat we kunnen constateren dat een actieve coalitie en college dit jaar vele belangrijke en succesvolle stappen heeft gezet. Natuurlijk is het afgelopen jaar niet alleen een hosannaverhaal. Er zijn ook een paar minder leuke punten te vermelden en ook daar wil ik graag bij stilstaan.

Zo zijn de protestborden in de wijk de Del tegen de komst van het schoolverkeer nog niet verdwenen. Ondanks pogingen om aan de bezwaren van de betrokkenen tegemoet te komen en met elkaar in dialoog te blijven, lijkt het erop dat een gang naar de Raad van State onvermijdelijk wordt. Wij betreuren dat als PAK, maar respecteren natuurlijk de rechten van de bewoners om dit traject te gebruiken om de plannen van de gemeente aan te vechten.

Ook het afkeurend oordeel van de accountant over de rechtmatigheid van de jaarrekening 2015 was natuurlijk geen prettig bericht. We hebben ons als gemeente bij één contract niet gehouden aan de Europese aanbestedingsregels en, alhoewel dat niet bewust is gebeurd, willen we als PAK het college oproepen om de aanbevelingen van de accountant ter harte te nemen en maatregelen te nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

Voorzitter, voordat ik verder inhoudelijk inga op de programmabegroting, willen wij als PAK nog een voorstel doen aan het college. Om aan de mondiale klimaatdoelstellingen te voldoen, moeten we ook in Nederland de handen uit de mouwen steken. Dat geldt voor zowel bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers én overheden, dus ook voor de gemeente Rozendaal, zowel voor de eigen organisatie als voor de gemeente als geheel. Het PAK vindt dat Rozendaal een voorbeeld moet en kan zijn op het gebied van duurzaamheid. In ons verkiezingsprogramma van 2014 hebben wij al aangegeven dat een klimaatneutraal Rozendaal volgens ons een mooie en haalbare doelstelling is. Daarom willen wij als PAK een pleidooi voeren om in kaart te brengen wat er nodig is om Rozendaal als gemeente klimaatneutraal te maken en, waar mogelijk, met partijen uit de energietransitie pilots op te starten om vraagstukken te onderzoeken. Daarmee spelen we een actievere rol in de Gelderse energietransitie en wat is er mooier dan als kleine gemeente een voorbeeld te kunnen zijn voor andere overheden? Graag horen we van het college wat zij hiervan vindt en wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

Voorzitter, dan wil ik nu ingaan op de inhoud van de programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020. Allereerst wil ik het college en het ambtelijk apparaat bedanken voor de uitgebreide beantwoording van de vragen die wij als PAK in eerste termijn hebben gesteld. Het grootste deel van de vragen is daarmee beantwoord, maar er zijn nog een paar punten waar wij graag nog antwoord op willen krijgen of aandacht voor willen vragen.

1. Op pagina 43 van de begroting staat dat de ontwikkelingen m.b.t. de Omgevingswet nauwlettend in de gaten worden gehouden. Tijdens het bezoek van de Commissaris van de Koning werd gesteld dat de invoering van de Omgevingswet wel eens ingrijpender kon zijn voor de gemeente dan de transitie in het sociaal domein. In de beantwoording van onze schriftelijke vraag hierover geeft u aan dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de exacte impact. Het mag duidelijk zijn dat wij het zeer op prijs stellen dat, als er meer duidelijkheid is, de raad hierover snel wordt geïnformeerd.

2. Op pagina 73 wordt gemeld dat er naar aanleiding van de quick scan door BMC een plan voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie wordt opgesteld en dat dit plan in 2017 gereed zal zijn, In 2014 hebben wij als PAK al een oproep gedaan om de consequenties te onderzoeken van de decentralisaties in het sociaal domein voor de bedrijfsvoering en het ambtelijk apparaat van de gemeente. Wij zijn dus blij dat dit onderzoek nu is uitgevoerd en we worden graag op korte termijn geïnformeerd over de resultaten en vervolgstappen.

3. Wij zijn bezorgd over het antwoord dat u hebt gegeven naar aanleiding van onze vraag over pagina 51 dat u geen overzicht meer kunt leveren naar de geplande uren voor bepaalde groepen van werkzaamheden. Hoe gaat u dan uw ambtelijke organisatie relateren aan het werk dat gedaan moet worden?

4. Wij zijn nog niet tevreden met uw antwoord op onze vraag naar aanleiding van pagina 65. Hierin geeft u aan dat u voor de netto schuldquote alleen de opbrengsten van de Del meeneemt en niet de kosten van de nieuwe Dorpsschool, omdat het bestemmingsplan nog niet vaststaat. Toch moeten we als raad wel degelijk rekening houden met het doorgaan van deze begrote uitgaven. Een begroting hoort een weergave te zijn van de voorgenomen investeringen en inkomsten, zodat een reëel beeld ontstaat van de verwachte financiële positie van de gemeente. Wij vragen ons dan ook af waarom de kosten van de nieuwe Dorpsschool niet zijn opgenomen in de programmabegroting en meerjarenbegroting. Kan het college daar een uitleg voor geven?


Wij zouden graag meer inzicht hebben in de consequenties van een vastgesteld bestemmingsplan op de begroting en financiële kengetallen zoals die nu voorliggen, zodat een reëler beeld van onze verwachte financiële positie ontstaat. Is het mogelijk om dat separaat aan te leveren?

5. Kunt u bevestigen dat, indien de tekorten van het sociaal domein uit het financieel kengetal 4 op pagina 66 gehaald worden, er een “groene” of categorie A-score ontstaat op onze structurele exploitatieruimte? Uw antwoord op onze vraag in dezen was niet geheel duidelijk.

6. Wij begrijpen dat Rozendaal slecht scoort op het belastingcapaciteit kengetal vanwege onze hoge gemiddelde WOZ-waarde van €454.000. Hoe scoort Rozendaal op dit kengetal voor een meer-persoonhuishouding in een woning met een WOZ-waarde van €209.000, zijnde het landelijk gemiddelde?

7. Zoals u bij de afgelopen begrotingen heeft gemerkt, hecht het PAK veel waarde aan een goede weergave van de weerstandscapaciteit. N.a.v. onze vragen en om hier meer inzicht in te krijgen willen wij de wethouder voorstellen om in een volgende begroting uit te gaan van:
• het netto risico van de Del en Dorpsschool en niet alleen van het risico voor het stopzetten van de bouw van de school;
• het risicovermogen voor de verschillende jaarlagen weer te geven;
• voor de post pm een bedrag te gebruiken zoals bijv. gebruikt in de beantwoording van onze vragen.

8. Tot slot. In de beantwoording van de vragen geeft u aan dat het college in 2017 zal onderzoeken of de Torckschool in de toekomst verkocht kan worden of wellicht verhuurd blijft. Omdat dit een dorpsbepalend gebouw betreft dat tot nu toe een belangrijke maatschappelijke functie heeft vervuld, willen we het college verzoeken om daarbij goed te onderzoeken of en hoe deze maatschappelijke functie voor Rozendaal behouden kan blijven.

Voorzitter, tot zover onze algemene beschouwingen. Ik wil onze coalitiepartner Rosendael’74 bedanken voor de prettige en openhartige samenwerking en ik hoop dat we samen met de oppositie stappen kunnen zetten om Rozendaal nog aangenamer en duurzamer te maken.

Dank u wel, namens de fractie van PAK Rozendaal.

Barend van der Plas

Chris Schmidt

Wilfred Jansen

Wouter van den Akker