Algemene beschouwingen 2018

PAK Rozendaal   Voorzitter, 2018, een bijzonder jaar voor het PAK. Met voor het eerst in haar bestaan 3 zetels. Een verkiezingsuitslag die ons motiveert om verder te gaan met waar we voor staan: groen, sociaal en duurzaam. Als gemeente Rozendaal hebben wij een programmabegroting en meerjarenraming waar menig gemeente jaloers op is. Prachtige positieve cijfers nu en naar verwachting ook in de komende jaren. Hierbij realiseer ik mij natuurlijk terdege, dat deze vergelijking met de veel grotere gemeenten niet helemaal een eerlijke is. Dat wil echter niet zeggen, dat het voor een kleine gemeente als Rozendaal allemaal makkelijk is. Kwetsbaarheid op financieel, organisatorisch en sociaal vlak liggen hierbij op de loer. In de afgelopen periode heeft het college in ieder geval aangetoond goed om te kunnen gaan met deze risico’s en ook lastige onderwerpen tot een goed einde te kunnen brengen. Ik denk hierbij aan onderwerpen als de ontwikkeling van de Del; de bouw van onze nieuwe school en de complexe invulling van het sociale domein. We nemen u mee langs een aantal belangrijke onderwerpen. Rozendaal beheergemeente 2.0 Allereerst grote complimenten voor de inzet van het college om de zelfstandigheid van Rozendaal veilig te stellen! In relatief korte tijd is de bedreiging van verlies van zelfstandigheid omgebogen in het werven en kiezen van een nieuwe burgemeester. Ook zijn er afgelopen jaar goede stappen gezet om de kwetsbaarheid van onze organisatie te verbeteren en toegerust te zijn op de toekomst. Daarbij vinden we het van groot belang dat de klantvriendelijkheid voor onze inwoners zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd. Wij noemen dat als PAK wel eens: “de ziel van de gemeente Rozendaal”. We hebben er vertrouwen in dat het college en de ambtelijke organisatie zich hiervoor maximaal inzet. In het college akkoord staat vermeld dat het college jaarlijks in gesprek gaat met de inwoners om te inventariseren wat goed gaat en wat beter kan. Een mooie gelegenheid om de dienstverlening en de organisatieontwikkeling te toetsen bij de inwoners. Een andere uitdaging waar ik het graag over wil hebben is: Energietransitie  Dit onderwerp zal in de komende jaren voor alle gemeenten en dus ook voor Rozendaal een heel belangrijk onderwerp zijn. Wij staan hierbij als maatschappij aan het begin van enorme ontwikkelingen als CO2 neutraal, gasloos, zonne-, windenergie, waterstof, etc, etc. Iedereen heeft het er over maar niemand weet hoe dit zich uiteindelijk gaat ontwikkelen. Uitdagingen die zo groot zijn dat bewoners of groepen in Rozendaal die niet alleen kunnen oppakken en waarin de gemeente actief collectieve oplossingen zal moeten onderzoeken. Natuurlijk kunnen wij ook hier weer gebruik maken van de kennis en expertise van de werkgroep Duurzaamheid en andere inwoners van onze gemeente. Het college heeft de afgelopen maanden voortvarend grote stappen gezet, Met de koersnotitie en nu met de uitwerking van een uitvoeringsagenda. Onze complimenten hiervoor! We worden graag op de hoogte gehouden van de voortgang, Voor volgend jaar zien we financiële consequenties en doelen van de uitvoeringsagenda energietransitie graag terug in de begroting en meerjarenraming van de verschillende programma’s. De Steenhoek: We zijn erg blij als PAK dat het college met ons voorstel heeft ingestemd om onze eerste energieneutrale woningen te gaan bouwen! Wij zijn heel benieuwd naar de ideeën van de bouwers hoe dit hier in Rozendaal het best kan worden gerealiseerd. Hoewel er voorlopig geen andere nieuwbouwplannen in Rozendaal te verwachten zijn, kunnen deze ideeën wellicht ook worden gebruikt om te kijken naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld individuele woningen, in geval van een verbouwing of aanpassing. Daarnaast zou er gekeken kunnen worden of de plannen voor energieneutrale woningen Steenhoek ook toegankelijk gemaakt kunnen worden voor de woningen van de omwonenden. Nieuwe school. Eindelijk is het zover. Ik had nooit kunnen vermoeden dat, toen ik in 2005 in de medezeggenschapsraad van de Dorpsschool sprak over de nieuwe school, deze in 2018 ook daadwerkelijk in gebruik zou worden genomen! Een prachtig energie zuinig schoolgebouw! De nieuwbouw heeft heel wat voeten in aarde gehad en helaas ook geleid tot onrust en onvrede bij een aantal omwonenden van deze school. De komende periode zal bewezen moeten worden dat de meeste bezwaren zullen meevallen of vanzelf opgelost zijn. Indien er toch onveilige of ongewenste situaties ontstaan, vragen we u er snel en adequaat op te reageren en samen met omwonenden te zoeken naar een oplossing. Ook deze inwoners moeten prettig in Rozendaal kunnen wonen. De kinderen zullen in ieder geval met veel plezier naar deze nieuwe school gaan! Verkeersveiligheid In september heeft een dodelijk ongeval plaatsgevonden op de Kerklaan. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit is gebeurd en er zal dan ook echt gekeken moeten worden hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van het direct na het ongeval door het college ingestelde onderzoek. Een ander aandachtspunt op het gebied van de verkeersveiligheid is de oversteek op de Schelmseweg. Recente metingen hebben gelukkig aangetoond, dat de gemiddelde snelheid niet heel hoog is. Desondanks zal dit zeker in de periode na de ingebruikname van de nieuwe school wel goed gemonitord moeten worden. Naast de hiervoor genoemde onderwerpen zijn het afgelopen jaar ook diverse kleine vernieuwingen in gang gezet. Zo zit het eerste jaar van onze kinderburgemeester Jet van Doesburg er bijna op. Met hulp van de wethouder en ambtenaar heeft zij een aantal kinderraad vergaderingen voorgezeten waar een tiental jongeren over hun Rozendaalse zaken hebben gepraat en richting gegeven. Als PAK zijn we blij om te zien, dat het college voorstelt een structurele financiële ondersteuning van de jongeren in de begroting op te nemen. Hiermee kunnen daadwerkelijk een aantal zaken worden gerealiseerd. Daarnaast waren wij blij verrast met het voorstel om als gemeente Rozendaal een structurele financiële bijdrage te geven aan het nieuwe doelgroepenzwembad in Velp. Wij verwachten dat ook veel jonge peuters en ouderen, maar ook mensen die herstellende zijn, van dit doelgroepenbad gebruik zullen maken en ondersteunen dit voorstel van harte. Voorzitter, Op 31 januari 2019 zal na 10 jaar onze burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp zijn stokje overdragen aan mw. Weststeijn. Mw. Weststeijn zal in de komende 6 jaar zeker haar stempel gaan drukken op onze gemeente. Als PAK heten wij haar van harte welkom en kijken uit naar de samenwerking! Wij hebben er alle vertrouwen in, dat in de komende jaren samen met onze nieuwe burgemeester, Rozendaal haar mannetje kan staan en blijvend kan bewijzen, dat Rozendaal als zelfstandige gemeente haar plaats verdient. Aansluitend hierop wil ik namens het PAK ook onze ambtelijke medewerkers ontzettend bedanken voor hun inzet. Zij vormen het gezicht van onze gemeente, de dienstverlening naar onze inwoners en zijn een belangrijke reden van het feit dat wij als gemeente zelfstandig zijn en blijven. Dank u wel, namens de fractie van het PAK. Wilfred Jansen Tineke van der Pas Wouter van den Akker Noortje Janssen