Nieuws

Het PAK wil dat de gemeente meer oog heeft voor inwoners die geen investeringen in duurzaamheid kunnen financieren. Dat zei fractievoorzitter Wilfred Jansen bij de algemene beschouwingen.

De algemene beschouwingen worden gehouden bij het vaststellen van de kadernota voor het volgende begrotingsjaar. Het college van burgemeester en wethouders kunnen dan bij het opstellen van de begroting rekening houden met de wensen die in de raad leven.
Lees de algemene beschouwingen van het PAK >>

Het PAK is voorstander voor afsluiting van de Posbank gedurende alle weekenden van het jaar en de maanden juli en augustus. Omdat een meerderheid van de gemeenteraad van Rozendaal dit te ver vindt gaan, heeft het PAK een stemverklaring gegeven waarom het tegen het beperkt afsluiten van de Posbank is.

De stemverklaring luidt:
PAK Rozendaal is altijd helder geweest over wat wij een goede oplossing vinden voor de Posbank: sluiten van het rijden van rondjes door het gemotoriseerde verkeer in combinatie met voldoende toegankelijkheid om te kunnen genieten van de verschillende delen van dit bijzondere natuurgebied. Het voorkomen van het rijden van rondjes weegt voor ons zwaar. Niet alleen voor de overlast door het verkeer maar vooral ook om hiermee de natuur weer voldoende ruimte te geven en echt een stap te maken.

Wij zijn als PAK dan ook heel enthousiast over de verandering van het besluit door de raad van de gemeente Rheden om de sluiting uit te breiden tot alle weekenden van het jaar en de maanden juli en augustus. PAK Rozendaal heeft tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2022 een amendement ingediend om aan te sluiten bij dit besluit van Rheden. Helaas gaan de BGR en R’74 niet mee in dit plan en blijven zij bij het oorspronkelijke plan met de in onze ogen veel te beperkte afsluiting.

Consistent aan onze eerdere uitspraken, stemmen wij tegen het voorliggende besluit omdat hierin nauwelijks een afsluiting is voorzien voor het rijden van gemotoriseerde rondjes. Wij vinden dat Rozendaal zich net als Rheden moet uitspreken voor een verdergaande afsluiting van de gemotoriseerde rondjes waarmee de natuur beter kan herstellen en er minder overlast is voor degenen die van deze natuur genieten en in de omliggende dorpen wonen.
Vanzelfsprekend volgen wij met interesse de verdere uitwerking van de plannen aansluitend aan het voorstel van de gemeente Rheden.

In de raadsvergadering van 20 april jl. is Tineke van der Pas als nieuwe wethouder voor het PAK beëdigd.

Tineke was eerder raadslid voor het PAK. Zij neemt de portefeuille over die Anton Logemann onder zijn hoede had:

  • Sociaal domein (waaronder: welzijn, jeugdbeleid, participatiewet, onderwijs, doelgroepenvervoer, publieke gezondheid),
  • Energietransitie
  • Cultuur
  • Toerisme, recreatie en sport


Scheidend wethouder Anton Logemann ontving van burgemeester Ester Weststeijn niet alleen warme woorden, maar ook de erepenning van de gemeente Rozendaal voor zijn niet-aflatende inzet voor onze mooie gemeente.

‘Onze’ Tineke van der Pas volgt Anton op als wethouder, zij werd vanavond beëdigd.

Wouter van den Akker neemt namens PAK Rozendaal Tinekes plaats in de gemeenteraad in.

De gemeenteraad heeft de leden van de raadscommissies benoemd. Voor het PAK zijn drie nieuwe commissieleden actief:

Erica Jordans – sociaal domein, samen met raadslid Wilfred Jansen

Ids Breeuwsma – algemene zaken & financiën, samen met raadslid Wouter van den Akker

Chris van Ooik – volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, samen met raadslid Fréderique le Mat

De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en adviseert deze hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen.

We zijn enorm trots dat we vanavond het akkoord met onze coalitiepartner @rosendael74 hebben mogen tekenen! Een kleine maand na de verkiezingen ligt er een prachtig programma waarmee we voortbouwen op onze fijne samenwerking. We kijken vol vertrouwen en met veel energie uit naar de komende jaren, waarin we daadkrachtig werken aan een duurzame toekomst.

Vanavond is de nieuwe gemeenteraad van Rozendaal geïnstalleerd. Frédérique le Mat, Tineke van der Pas en Wilfred Jansen hebben namens PAK Rozendaal zitting in de raad. We gaan er weer 4 mooie jaren van maken!

Het PAK is in gesprek met Rosendael ’74 over een nieuw coalitieakkoord. Als dat tot resultaten leidt, is Tineke van der Pas de beoogde wethouder. Haar plaats in de gemeenteraad wordt dan ingenomen door Wouter van den Akker.

Bij de verkiezing op 16 maart jl. heeft het PAK 415 stemmen behaald. Het PAK bedankt deze 415 PAK-stemmers en alle andere stemmers dat zij de moeite hebben genomen om een stem uit te brengen.

Met deze uitslag is het PAK wederom de tweede partij geworden. De 415 stemmen zijn goed voor drie van de negen raadszetels in de gemeenteraad van Rozendaal.